23 439 Wiadomości w 5 801 wątkach, - wysłana przez 106 użytkowników - Najnowszy użytkownik: Śledzik

Statut

STATUTStatut Stowarzyszenia
Galicyjskie Stowarzyszenie Miłośników KomunikacjiRozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Galicyjskie Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Klubem.
2. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Nowy Sącz.
3. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 29, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
4. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala wewnętrzne akty, które dotyczą jego działalności.
5. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§2

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników. Na zasadach określonych w Statucie, członkowie Klubu mogą być jego pracownikami.

§3

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i innych znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wzory znaków organizacyjnych Klubu przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§4

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków.Rozdział 2
Cele i środki działania

§5

1. Celami Klubu są:
a) promocja publicznej komunikacji miejskiej;
b) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji publicznej komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności komunikacji na terenie historycznej Galicji;
c) kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z publiczną komunikacją miejską;
d) dokumentowanie faktów związanych z publiczną komunikacją miejską;
e) działania na rzecz utworzenia Muzeum Komunikacji Miejskiej, tworzenie i gromadzenie taboru historycznego;
f) współdziałanie z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się publiczną komunikacją miejską w kraju i zagranicą;
g) współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi oraz ze środkami masowego przekazu.

§6

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) aktywną działalność członków Klubu na rzecz realizacji celów Klubu;
b) działalność popularyzacyjną i informacyjną;
c) prowadzenie przewozów zabytkowym taborem komunikacji miejskiej;
d) organizowanie imprez publicznych propagujących cele Klubu;
e) ochronę obiektów zabytkowych;
f) prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach techniki komunikacyjnej;
g) prowadzenie działalności modelarskiej związanej z komunikacją miejską;
h) tworzenie fundacji lub innych stowarzyszeń realizujących cele Klubu;
i) sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem komunikacji oraz prowadzenie w tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników;
j) edukację w zakresie publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej.
2. Zarząd Klubu występuje o wszelkie pozwolenia, licencje, świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty niezbędne dla realizacji celów określonych w & 5 ust. 1, w tym także o dokumenty dla członków Klubu, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzonej przez Klub działalności.

§7

1. Klub organizuje okresowe, nieformalne zebrania członków w celu omówienia problematyki dotyczącej jego bieżącej działalności.
2. Zebrania, o których mowa w ust. 1 odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania te nie maja kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.Rozdział 3
Członkowie - prawa i obowiązki

§8

1. Klub posiada członków:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
a) obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych;
b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia Statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Klubu.
3. Członkami Klubu mogą zostać małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§10

1. Przyjęcia do Klubu nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Klubu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w § 16.

§11

1. Członek Klubu ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3;
b) uczestniczyć w zebraniach Klubu z prawem głosu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4;
c) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub lub jego sympatyków na zasadach określonych przez organizatora;
d) składać wnioski i postulaty wobec władz Klubu;
e) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu na zasadach określonych przez Zarząd.

§12

1. Członkowie Klubu są zobowiązani:
a) realizować i propagować cele Klubu;
b) stosować się do postanowień niniejszego Statutu, programu oraz uchwał władz Klubu;
c) brać czynny udział w życiu i działalności Klubu;
d) godnie reprezentować Klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz osobami fizycznymi spoza Klubu, na podstawie uzyskanych pełnomocnictw od Zarządu Klubu;
e) regularnie opłacać składki członkowskie według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

§13

1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zadeklaruje gotowość wsparcia finansowego lub każdej innej pomocy na rzecz Klubu. Deklaracja ta musi zostać złożona w formie pisemnej na ręce Zarządu Klubu.
2. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
4. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa określone w § 11, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
5. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Klub, a z głosem doradczym także w posiedzeniach Statutowych władz Klubu.

§14

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, której godność tą nada Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, za szczególne zasługi dla Klubu.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa określone w § 11.

§15

1. Utrata członkostwa następuję poprzez skreślenie z listy członków lub wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnego oświadczenia występującego, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu;
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) nieusprawiedliwionego zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok;
d) utraty zdolności do czynności prawnych.
3. Skreślenie z listy członków z powodu zalegania w płaceniu składek członkowskich może nastąpić nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia ponaglenia.
4. Wykluczenie z Klubu następuje w przypadku:
a) prowadzenia działalności na szkodę Klubu, w szczególności przez rażące naruszenie Statutu lub popełnienie czynu godzącego w dobre imię Klubu;
b) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

§16

1. Skreślenia z listy członków i wykluczenia z Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, przysługuje członkowi Klubu odwołanie na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków, składane za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta na najbliższej sesji jest ostateczna.
4. W przypadku skreślenia z listy członków bądź wykluczenia z Klubu wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§17

Członkowie Klubu otrzymują legitymacje, których wzór określa Zarząd w drodze uchwały.Rozdział 4
Władze Klubu

§18

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

§19

1. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście.
3. Członkom, o którym mowa w § 9 ust. 3 nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
5. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§20

1. Uchwały władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków mogą być podjęte większością głosów członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
4. Członkowie, o których mowa w § 9 ust. 3, nie mogą brać udziału w głosowaniu.

§21

1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, odwołania go lub utraty członkostwa skład osobowy tego organu jest uzupełniany w drodze uchwały własnej spośród członków Klubu, z tym że liczba nowych członków organu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dokooptowani w trybie określonym w ust. 1 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku odmowy zatwierdzenia Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego.

§22

1. Władze Klubu są zobowiązane:
a) badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Klubu oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
b) systematycznie informować członków Klubu o podjętych uchwałach.Rozdział 5
Walne Zgromadzenie Członków

§23

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władzą Klubu.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków Klubu co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Uwagi i wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków należy zgłaszać na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie:
a) wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) pisemnego wniosku co najmniej 1/4 członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami dla których zostało zwołane.
3. Przepisy § 23 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.

§25

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy w szczególności:
a) uchwalenie programu i wyznaczanie głównych kierunków działalności Klubu;
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) ocena działalności Klubu i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) uchwalanie Statutu i jego zmian;
e) uchwalanie regulaminów władz Klubu;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku;
g) podejmowanie decyzji o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach o tym samym lub podobnym profilu działalności;
h) wybieranie i odwoływanie innych władz Klubu;
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w Statucie;
j) uchwalanie wysokości składek członkowskich, a także zasad i terminów ich płacenia;
k) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu;
l) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji, w tym stowarzyszeń i fundacji, a także w sprawie ich tworzenia.Rozdział 6
Zarząd

§26

Zarząd kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§27

1. Zarząd składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie:
a) Prezesa;
b) Wiceprezesa;
c) kierownika ds. administracyjnych (Sekretarza).
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Jeżeli Prezes nie może przejściowo pełnić obowiązków zastępuje go upoważniony przez Zarząd Wiceprezes.
4. Posiedzenie Zarządu może się odbywać w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§28

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane:
a) w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu do wartości 100 EURO włącznie - oświadczenie jednego upoważnionego członka Zarządu;
b) w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 100 EURO do wartości 1000 EURO włącznie - współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu;
c) w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 1000 EURO - uchwała Zarządu i współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§29

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie całokształtem działalności Klubu na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Klubu;
b) uchwalanie planu finansowego i ustalanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Klubu;
c) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu, zarządzania tym majątkiem oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu;
d) przyjmowanie darowizn i zapisów;
e) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa;
f) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
g) uchwalanie regulaminów działalności Klubu w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Klubu;
h) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu Klubu;
i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
j) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów;
k) powoływanie sekcji problemowych oraz nadawanie im regulaminu.

§30

1. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Klubu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
2. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Klubu nawiązuje z nim Prezes Klubu, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu Klubu nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zgromadzenie.Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

§31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majatkowej;
b) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień;
c) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków;
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub posiedzenia Zarządu;
f) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym w Statucie.

§33

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§34

W przypadkach określonych w § 32 ust. 1 lit. e) Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.Rozdział 8
Majątek i fundusze

§35

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
2. Majątek Klubu przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.
3. Źródłami majątku Klubu są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
b) dochody z majątku Klubu;
c) dotacje, darowizny, zapisy i spadki, dochody z ofiarności publicznej.

§36

1. Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
2. Klub może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§37

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Postanowienia § 20 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały uprzednio umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Klubu. W tym przypadku do zawiadomienia określonego w § 23 ust. 4 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

§38

W razie rozwiązania się Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

§39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.